Všeobecné obchodné podmienky

1 Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou Lucia Dodeková, so sídlom Hlinická 1148/15, 014 01 Bytča, IČO 47 917 270, DIČ 1079621323, zapísaný v živnostenskom registri OÚ ZA, č. 580-54914 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“, resp. „zákazník“) pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.somtrendy.sk (ďalej len „eshop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

1.2 Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá si objedná tovar z eshopu www.somtrendy.sk.

 

1.3 Objednávkou sa rozumie vyplnenie a odoslanie elektronického formulára, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky eshopu a cenu tohto tovaru, spôsob doručenia a celkovú sumu, ktorú kupujúci za objednávku zaplatí.  

 

1.4 Tovarom sa rozumejú všetky produkty zobrazované na internetovej stránke www.somtrendy.sk.

 

1.5 Majiteľom všetkých fotografií a textov uverejnených na stránke eshopu www.somtrendy.sk je spoločnosť Lucia Dodeková a tieto fotografie a texty, ani ich časti nesmú byť kopírované, upravované a inak šírené bez súhlasu majiteľa.

 

 

2 Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne: obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

2.5 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.

 

3 Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania do 14dní od odoslania objednávky.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr v lehote 14-tich kalendárnych dní.

4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v nasledujúcom bode (bod 4.2).

 

4.2 Postup v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Kupujúci má po prevzatí tovaru právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil jeho funkčnosť a vlastnosti. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

 • tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu spoločnosti:

Lucia Dodeková

Hlinická 1148/15

014 01 Bytča

 

 • tovar musí byť zaslaný s priloženým originálom dokladu o kúpe
 • spolu s tovarom zašlite aj vyplnený formulár na vrátenie tovaru (Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku) uverejnený na stránke eshopu www.somtrendy.sk
 • tovar je potrebné zaslať v pôvodnom obale
 • tovar nesmie byť použitý (= nosený)
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (obsahovať všetky štítky/cenovky na pôvodnom mieste a tieto nesmú byť odstránené, príbalové letáky a podobne)
 • riziká a škody na tovare spôsobené prepravou od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci až do prevzatia tovaru predávajúcim (tovar odporúčame zaslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci za jeho prípadnú stratu neručí)
 • prepravné náklady pri vrátení tovaru predávajúcemu hradí kupujúci
 • zásielky na dobierku nebudú akceptované!!!

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peniaze za tovar najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Pri vrátení celej objednávky a splnení vyššie uvedených podmienok budú zákazníkovi vrátené aj náklady na poštovné vo výške najlacnejšej formy poštovného uvedenej na eshope www.somtrendy.sk.


V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

4.3 Výmena tovaru

 

4.3.1 Výmena tovaru musí prebehnúť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

4.3.2 Náklady na dopravu tovaru predávajúcemu pri výmene zo strany kupujúceho znáša kupujúci.

 

5 Platobné podmienky a možnosti platby za tovar

5.1 Spôsob platby

a)      platba vopred na účet – kupujúci za tovar zaplatí po potvrdení objednávky predávajúcim prevodom na účet IBAN – SK70 8360 5207 0042 0465 0636 , SWIFT – BREXSKBX  plnú sumu za objednávku. Tovar bude odoslaný až po prijatý platby na účet.

Ak do 7 dni odo dňa potvrdenia objednávky predávajúci neobdrží platbu od kupujúceho na účet, bude objednávka stornovaná!

 

b)      dobierka – kupujúci zaplatí za tovar až pri jeho prevzatí – zásielky na dobierku budú na pošte uložené max. po dobu 10 kalendárnych dní a predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu uloženie zásielky

V prípade neprevzatia dobierkovej zásielky kupujúcim a riadneho neodstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku v zákonnej lehote 14dní od uzatvorenia objednávky si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho poplatok za uskladnenie neprevzatého tovaru vo výške 10€. Táto suma zahŕňa náklady predávajúceho na prípravu, expedíciu a doručenie zásielky kupujúcemu a pri neprevzatí náklady na opätovné doručenie zásielky predávajúcemu. Na túto čiastku bude kupujúcemu vystavená faktúra a zaslaná na jeho adresu. Túto je zákazník povinný uhradiť do 10 dní.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a následne behom úložnej doby (10 dní) na pošte, bude tovar odoslaný naspäť na adresu predávajúceho. V prípade, ak bude kupujúci požadovať opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého aj opätovného doručovania.

UPOZORNENIE: Kupujúcim, ktorí si neprevezmú dobierkovú zásielku a v budúcnosti budú mať opäť záujem o ponúkaný tovar predávajúcim, bude možné tovar zaslať len po platbe vopred na účet predávajúceho.


5.2 Kupujúci ma možnosť platiť za tovar v nasledovnej mene – EUR.


5.3 Predávajúci je povinný vystaviť k objednanému tovaru faktúru, ktorú odovzdá/zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

 

5.4 Predávajúci nie je povinný vystaviť pri strate faktúry kupujúcim, kupujúcemu náhradný doklad o kúpe objednaného tovaru.

 

6 Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

6.1 Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.


6.2 Cenu dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.

Cena dopravy v rámci územia SR je pri doprave 1.triedou pomocou Slovenskej pošty 3€ a pri doprave 2.triedou je 2€. Cena služby dobierka je 1€.

 

6.3 Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase.

 

6.3.1  Tovar skladom odošle predávajúci kupujúcemu pri platbe na dobierku v priebehu 1-3 dní odo dňa spracovania a potvrdenia objednávky, pri platbe prevodom na účet v priebehu 1-3 dní odo dňa pripísania sumy na účet predávajúceho.

 

6.3.2 O dodacej lehote tovaru na objednávku, t.j. tovar, ktorý predávajúci nemá aktuálne skladom, je predávajúci povinný informovať kupujúceho. Zvyčajne je takýto tovar dodaný v priebehu 14 dní odo dňa prijatia objednávky. Maximálna doba doručenia takéhoto tovaru však nesmie presiahnuť dobu 35 pracovných dní. Po prekročení tejto doby má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. Predávajúci je v takomto prípadne povinný v lehote 7 dní odo dňa odstúpenia kupujúceho od zmluvy vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar a náklady na poštovné, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. 

 

6.4 Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

6.5 Predávajúci sa zaväzuje:

 1. dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 2. dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

 

6.6 Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

 

6.7 Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov – akékoľvek poškodenie obalu zásielky je potrebné reklamovať na Slovenskej pošte
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, a to prevodom vopred alebo v deň doručenia pri preberaní dobierky
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

 

6.7.1 V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky) a od zmluvy neodstúpi do 14dní od uzatvorenia objednávky, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na poplatok za uskladnenie neprevzatej zásielky (bod 5.1).

 

6.7.2 Pri opätovnom doručení neprevzatého tovaru, je kupujúci povinný uhradiť náklady prvého aj opätovného doručenia tovaru (bod 5.1) .

 

6.8 Tovar je dodávaný výlučne na území Slovenskej republiky.

 

6.9 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je možné uskutočniť  na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim

 

7 Záručné podmienky a reklamačný poriadok

7.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v eshope www.somtrendy.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

7.2 Ku každému tovaru zakúpenému v eshope www.somtrendy.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

7.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 

 • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, ani neotvárajte a ihneď nás o vzniknutej situácii informujte na adrese info@somtrendy.sk)
 • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
 • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

 

7.4 Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

 

POSTUP REKLAMÁCIE

 1. Čo najskôr informovať predávajúceho emailom na adrese reklamacie@somtrendy.sk
 2. Reklamovaný tovar spolu s príslušným dokladom o kúpe a vyplneným reklamačným formulárom poslať na adresu Lucia Dodeková, Hlinická 1148/15, 014 01 Bytča

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať tovar na reklamáciu bez príslušného dokladu o kúpe! 

 1. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať čistý, hygienicky nezávadný!

 

 

7.5 Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

7.6 Predávajúci rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.

 

7.6.1 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

 

7.7 Odstrániteľné poškodenie

7.7.1 Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
7.7.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.

7.7.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
7.7.4 Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).


7.8 Neodstrániteľné poškodenie

7.8.1 Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).

7.8.2 Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

7.9 V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu vráteného tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti o odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho.

 

7.10 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov (poštovné), ktoré vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej bola reklamácia riešená.

 

7.11 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

8 Osobné údaje kupujúceho a ochrana osobných údajov

8.1 Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytli pri objednávke (meno, adresa dodania, mobil, e-mail). Získané osobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 

8.2 Eshop www.somtrendy.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

 

8.3 Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


8.4 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

9 Záverečné ustanovenia

9.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke eshopu predávajúceho.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ.

9.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

9.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

9.6 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami.  

 

9.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2014.