Reklamačné podmienky

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v eshope www.somtrendy.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov.

 

1. Záručná doba 24 mesiacov začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

2. Ku každému tovaru zakúpenému v eshope www.somtrendy.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe), ktorá slúži zároveň ako záručný list.

 

3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, ani neotvárajte a ihneď nás o vzniknutej situácii informujte na adrese reklamacie@somtrendy.sk)  
 • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
 • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

 

4. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

 

POSTUP REKLAMÁCIE

 1. Čo najskôr informovať predávajúceho emailom na adrese reklamacie@somtrendy.sk
 2. Reklamovaný tovar spolu s príslušným dokladom o kúpe poslať na adresu Lucia Dodeková, Hlinická 1148/15, 014 01 Bytča. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať tovar na reklamáciu bez príslušného dokladu o kúpe! 
 3.  Reklamovaný tovar je potrebné zaslať čistý, hygienicky nezávadný!

 

 

Riešenie reklamácie

 

Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

Predávajúci rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.

 

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

 

Odstrániteľné poškodenie

 • Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
 • Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

 

Neodstrániteľné poškodenie

 •  Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
 •  Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu vráteného tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti o odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho.

 

Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov (náklady na poštovné), ktoré vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej bola reklamácia riešená.

 

Čo nepodlieha reklamácii  

 

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

 

Reklamáciu nemožno uznať v prípade:

 • prirodzeného alebo nadmerného opotrebovania
 • v dôsledku mechanického poškodenia, napr. odtrhnutie nite, odretie, poškrabanie, odlomenie časti výrobku a pod.
 • v prípade bižutérie v dôsledku nedodržania riadnej starostlivosti, napr. nezabránenia styku výrobku s vodou, parfémom a pod.

 

UPOZORNENIE: Vlasové ozdoby ako napr. čelenka, gumička, sponka patria medzi spotrebný tovar. Pri ich každodennom používaní je ich doba životnosti podstatne kratšia ako záručná doba